ŽIVÁ MOUDROST

Na cestě hledání a nalézání mě začaly doprovázet knihy, jinak však než dříve, kdy sloužily spíše jako zdroj vnějších informací o světě. V určitý okamžik života začaly přicházet ty "určité a konkrétní", jež začaly v dané úrovni otevírat komůrku vnitřní pravdy, vedly k poznání a naplňovaly duši tím, co kdysi dávno věděla... Duchovnost a moudrost vyšších sfér, která je dána lidem k poznání (nejen v knihách), je všude kolem nás, a záleží jen nakolik se jí otevřeme, aby nám byla zpřístupněna a my mohli být její součástí, nejdříve třebas jen naznačí směr cesty, ale potupně jak začínáme uvědomovat určité skutečnosti a zákonitosti souvztažnosti s naší vnitřní bytostí, stane se nám velmi blízkým průvodcem a rádcem odrážejícím realitu našeho vědomí, navigátorem vnitřní pravdy a měřítkem úrovně našeho poznání. Potom se stává, že vám moudrost ukazuje směr, potvrzuje předem i zpětně vnitřní přesvědčení a paralelně s vámi souzní a v běžné realitě spolupracuje. Samozřejmě záleží na úrovni našeho vědomí, jak k nám moudrost bude promlouvat, každý si vezme jen tolik, kolik má možnost pojmout, pochopit a v sobě uchopit. Je to vlastně taková krásná forma spolupráce člověka s vyššími světy, jež se k nim vnitřně dostává a ony zase zpětně promlouvají k němu, a to vše zase jen díky člověku, který určitou moudrost přijme (znovuuvědomí) a nabídne ji ostatním k uvědomění...

Však právě sama Země jako planeta živého vědomí je obrovskou knihovnou veškerého univerzálního poznání, a právě zde dochází k uskutečňující se komunikaci a vzájemnému předávání informací na vědomých i nevědomých komunikačních úrovních mezi různými druhy světů a člověkem vše prochází, záleží jen na něm, na jakém stupni komunikace a uvědomění se on sám chce nalézat.

 

Z KNIH PROMLOUVAJÍCÍ K DUŠI ŽIVOU MOUDROSTÍ

...při načtení a napojení se...

 

Yin,A.Q. Plejádská světelná terapie

Rozvzpomenutí se: proces rozvzpomínání se na naše minulá období poukazuje na naše zkušenosti a chyby pro naše poučení, odpuštění a následnou tvorbu nového (transformace - z minulosti tvoříme budoucnost)

Rovnováha ve vztahu žena-muž: rovnocennost = nelpění a nespoléhání se na druhého

Duchovní růst a integrita: pokud naše reakce v každé životní situaci není STOPROCENTNĚ SPONTÁNNĚ PRAVDIVÁ, duch nemůže v těle žít, frekvence i těch nejmenších klamů, třeba z opomenutí, je pod minimální frekvenční hladinou potřebnou k tomu, aby se duch mohl plně vtělit

Odpovědnost: uvědomění, jak každou svou myšlenkou a činem tvoříme a spoluutváříme v každém okamžiku života realitu; důležité je přijmout odpovědnost SAMI ZA SEBE

Otevřenost: když se lidé otevřou úplnému smyslovému vnímání a svému duchovnímu dědictví, snadno u ostatních prohlédnou klam

 

Steiner,R. Esoterní hodiny

Chytrost: osvojení vědění prostřednictvím zkušeností

Moudrost: síla, která proudí z duchovních světů do nás a z nás

Láska: aktivní, produktivní moudrost

Já (Vyšší Já): vědomé prožívání a chápání života při rozhodování se na základě svobodné vůle

 

Steiner,R. Co činí anděl v našem astrálním těle? Jak najdu Krista?

Vývoj k duši vědomé: uskutečnění poznání PRAKTICKOU ŽIVOTNÍ MOUDROSTÍ

ve fyzické oblasti: hlubší zájem o druhé lidi, skutečnou podstatu druhého (člověk nebude šťastný, pokud jsou lidé vedle něj nešťastní)

v duševní oblasti: probuzení a poznání božství člověka v životní praxi, projev božského přes tělo, náboženstvím samotným je setkání člověka s člověkem (nepotřebnost náboženských institucí)

v duchovní oblasti: vztah vědomé duše k podstatě světa, vědomé prožití a pochopení na základě svobodné vůle

 

Síly brzdící vývoj duše vědomé

Luciferské: chtějí automatické dosažení duchovna bez uvědomění, zabránit plnému působení vědomé duše tím, že člověk bude jednat automaticky duchovně bez vědomého prožití a pochopení, ke kterému musí dospět na základě SVÉ SVOBODNÉ VŮLE

Ahrimanské: usmrcují vědomou duchovnost v člověku, popírají vědomí, že člověk je věrným odrazem božství

 

Nalezení Krista

Sebepoznání: poctivé přiznání vlastní přirozené bezmoci (nemoci) ve fyzickém stavu, bezmoc přemůžeme tím, že ji PROŽIJEME, tím nalézáme a oslavujeme bytí SEBE SAMA (pocit smrti duše s tělem = nalezení Krista), ve svém vnitřním prožívání dokážeme VSTÁT Z MRTVÝCH

"Tvou spásou nebude tam na Golgotě kříž, dřív, než jej k spáse své SÁM V NITRU POSTAVÍŠ"

Pravda: Při vyslovování se to, co vnitřně v duši prožíváme jako pravdu OTUPUJE, pravda spočívá v tom, že jsme si vědomi toho, jak s každou větou musíme od pravdy uhnout, nezáleží na tom, co se říká, ale JAK SE TO ŘÍKÁ, co říkáme, má být pod bezprostředním dojmem uvědomění (pravda duše umírá na rtech těla a opět ji zduchovňujeme myšlenkou ducha)

 

Dietzfelbinger,K. Školy mysterií

Mnohorozměrná skutečnost vědomí

skutečnost běžných smyslů (smyslová, povrchová realita): vědomý pohyb člověka v systému příčin a následků dle vlastních přání, strachů, myšlenek, vzpomínek

skutečnost mimosmyslová (osud, karma): určuje způsob vnímání, myšlení, cítění, připravuje životní situace jednotlivce

skutečnost ducha (vyšší já): svět nejhlubšího lidského nitra, tvůrčí záměr bytostné podstaty, univerzální, všeprostupující a všepropojující vědomí


Mysterijní cesta: VĚDOMÉ vzdání se sebevztažnosti (připoutání k světu smyslů a karmy) ve prospěch pravého já (splynutí s duchovně-duševní podstatou věcí, bytí)

Mysterijní pojetí smrti a života: smrtí nepravého já se ruší vazba na svět pomíjivých jevů, smyslů, karmy a stínů, hroutí se dosavadní jistoty a identita založená na sebevztažnosti, probouzí se pravé já, duch se stává aktivním a vědomým (odkrytí zasutých vrstev vědomí, z nevědomého se stává vědomé)

Mysterijní zasvěcení: není procesem přenosu vědění od mistra na žáka, je procesem v žáku samotném, při němž si žák postupně uvědomuje, co bylo dosud neuvědomělé, proces uvědomění je vnitřní práce, kterou musí vykonat každý sám (s určitým stupněm podpory zvnějšku prostřednictvím symbolik, podobenství, učení)

Mysterijní zkoušky: zkoušky žáku nepřipravuje mistr, ale jeho rozvíjející se pravé Já, a to jen tehdy, odpoutá-li se od tkvění na světě smyslů a stínů, pravé já se tlačí do vědomí tím, že vyjevuje překážky, které na cestě k uvědomění dosud jsou a nebyly uvědoměny (sebevztažnost, karma, vlivy stínového světa), žák je vyzván, aby tyto konflikty v síle ducha poznal, a tím se od nich odloučil

zkouška vodou (samostatnosti): naučit se vystačit bez jakékoliv vnější opory jen s vlastními silami vycházejícími z pravého já

zkouška ohněm (pokory): oprostit se snah ovládat duchovní světy podle vlastních představ