HLAS SRDCE

Uvědomění a přijetí lásky 27. 7. 2011

 Láska v srdci otevírá bránu bran. Z hloubek dostává se na povrch. Plán lásky, jak jej realizovat? Žít v souladu se sebou, svým vnitřním já. Co dělat pro ostatní? Šířit světlo. Jak? Buď svou pravdou, odpověď přijde sama. Miluj bližního svého, to je nejvyšší pravda a léčivá síla pro celou planetu. Jak ji zachránit? Milujte ji stejně jako sebe, klíč k jejímu srdci vlastní každý z Vás. Pohlédněte do svých duší a srdcí, máte tam to, co hledáte. Je to tak jednoduché, jen si to UVĚDOMIT a PŘIJMOUT za své. Každý den děláte, co máte dělat, každý den říkáte, co máte říkat. Pohlédněte do svých srdcí a řekněte, co vám ONO říká. Poslouchejte sami sebe, copak je tak složité poslechnout sebe a místo toho poslouchat druhé??? Uvědomte si ten rozdíl, hlas srdce se nedá zahlušit, ano, utlumili jej, jen šeptá, ale je tam stále, jste to vy, poslouchejte a uslyšíte.

 

Voice of the heart

 Love in the heart opens the door gates. From the depths coming to the surface. The plan of love, how to implement it? To live in accordance with inner self. What to do for others? Spread the light. How? Be truth, the answer will come alone. Love your neighbours, it is the highest truth and healing power for the entire planet. How to save her? Love her as much as yourself, the key to her heart's own each of you. Look into your souls and hearts, there you have it, what you're looking for. It's so simple, just recognize that and ACCEPT as your own. Every day you do, what have to do, every day you say what have to say. Look into your hearts and tell what IT says. Listen to yourself, what is so difficult to listen to other instead own heart? Note the difference, the voice of the heart's , don’t stop, yes, they dampen it, it is quite, but it is still there, it's you, listen and hear.

 

 Píseň míru 27. 7. 2011

(v souvislosti s kruhy v obilí na Moravě 19. 7. 2011)

 Bílá brána transformace otevírá zlatou náruč pro ty, kteří chtějí vstoupit. Vstupte všichni s pravou láskou v srdci, jste vítáni, na obzoru svítání. Vítězství jemnosti nad hrubou hmotou, nebe si zpívá, radujte se všichni společně, čas vítězství nastal. Je ráno, svět se probouzí. Vidíme padat okovy a těžké řetězy z Vašich těl, kruh se uzavřel. Nemusíte se ničeho bát, mocná síla nad vámi bude v ochraně stát. Přišli jste v míru a chcete mír, jste jako kvítky ve větru, které si šeptají svou píseň míru. Otevřela se brána bran, brána srdce pro každého z vás, stačí vstoupit a začít žít v pravdě, lásce a radosti, toužili jste, přišli jsme. Plaveme na vlnách společného vědomí, které říká, tak pojď a vstaň, proč jsi tak dlouho zahálel? Mocný vítr změny přivál ten čas, čas svítání. Šli jste hledat svůj domov a jeho jasnou zář, probíjeli jste se temnou nocí, vězte, že nyní nastává den a temnota již končí. Zpívejte písně, milovaní, nastal čas slávy a radosti, neboť vám nebe požehnalo ve vašem lůně plodnosti. Je čas jít dál a nevracet se, tvoří se nový začátek, plamínek vzplanul a je vidět z dáli, potokem slz se nebroďte již. Plavuně, švestky, lípy jsou svědky Vašich krásných časů, kdy do života vstoupil mír. Váš domov je i naším domovem.

 

 The song of peace

White gate of the transformation opens the Golden arms for those, who wish to enter. Enter all with true love in your heart, you are welcome on the horizont, dawn. The victory of the softness upon gross matter, heaven sings, rejoice all, it is time of victory. It's morning, the world is waking up. We see fall shackles and heavy chains of your bodies, circle is ended. You don't need to worry, you will be a powerful force in the protection of the State. You have come in peace and you want to peace, you are like flowers in the wind, whispering his song of peace. It opened the gate the gates, the gate of the heart for each of you, simply enter and start to live in truth, love and joy, you wanted, we've come. We go on the waves of the common consciousness, which says, come on and get up, why are you so long to leave behind? A mighty wind changes brought this time, the time of the dawn. You went to search your home and his clear glow, you going to the dark night, know, that now is the day and the darkness is already ending. Sing song, beloved, now is the time of glory and joy, because heaven blessing in your bosom of fertility. It is time to move on and not come back, forming a new start, the flame flared up and is visible from a distance, the stream of tears don’t need already. Fifty leagues, plums, lime are witnesses of your beautiful days, when peace entered into your lifes. Your home is our home.

 

 Čas spojení 6. 8.2011

Chodili jste vedle sebe věky věků, neznali jste se a přitom jste byli tak stejní, měli jste rádi stejné věci, říkali jste stejné pravdy, ale neviděli jste se, neslyšeli jste se. Přichází čas společných kroků, společné mysli, společného tepu srdce. Práce je konána ve vzájemné, láskyplné podpoře, ve vědomí spojení, sounáležitosti, prospěchu jednomu celku bez konkurence, soutěživosti a rivality ega. Při spojování zažíváte pocity pravé spolupráce, telepatického napojení, propojování dávných zkušeností duše, pocity radosti z učinění a uskutečnění, propojení moudrosti, potvrzení dávných pravd duše.

Učíte se společnému umění láskyplné komunikace, vyváženého dávání a přijímání. Putujete do minulosti, kterou tvoříte přítomnost. Propojení duše skrze nejčistší lásku, komunikace budoucnosti. Propojení k vytvoření jednoty. Každý přidává své, duše se nalézají a tvoří skládačku, mozaikový obrázek, do něhož jednotlivě vkládají svůj duchovní potencionál vedoucí k dotvoření celistvého obrazu. Mírumilovná komunikace započala, spřízněné duše se scházejí.

 

 Time of concentration

You are next to each other ages, didn't know each other, and you were so alike, you like the same things, you said the same of the truth, but have not seen and heard each other. Now it is time to common action, common mind, common heartbeat. The work is organized on the loving support, awareness connection, to the benefit of a whole community without competition and rivalry of the ego. When you connecting together, you experiencing feelings of genuine cooperation, a telepathic connection, linking the old experience of the soul, feelings of joy, of wisdom, the confirmation link the ancient truths of the soul.

 You learn the common love of art, communication and giving a balanced recruitment. You return into the past, which you are creating a presence. The link of the soul through the purest love, this is communication of the future. The link to create a unity. Each adds own nature substance,  souls finding each other and creating a puzzle, mosaic image, in which the individually inserted own spiritual examining to the completion of the integrated image. Peaceful communication began, kindred spirits meet.

 

Klíč k odemknutí srdce svého 9. 10. 2011

Klíč k odemknutí srdce svého vlastní každý z nás. Jen ty sám, nikdo jiný jej za tebe odemknout nemůže! Můžeš se tisíckrát ptát nejmoudřejších z moudrých, můžeš naplnit duši svou vědomostí tisíců nejmoudřejších knih, sám můžeš oplývat nesmírnými znalostmi, ale pokud nesouzníš s pravdou svého srdce a nežiješ ji, pak klíček zůstává stále jen zastrčený v zámku, můžeš jím točit jak jen chceš, vnitřní pravdu srdce svého nenajdeš.

Nalezni sebe uvnitř srdce svého, ptej se a vyjadřuj pravdivě a poctivě bez zbytečných výkřiků a emocí vnitřní pravdu svou, odhal se ve své pravé, nejvnitřnější kráse, teprve pak zázraky, které stále hledáš nastanou.

Je to jen pocit, žádné famfáry a extatické výkřiky, jen klid a mír. Jak to jen poznat? Pořád něco hledáme v touze naplnit naši touhu, po čem? Po šťastném a spokojeném životě, po poznání, po hojnosti, po štěstí, po zdraví, po všem dohromady? Kdo tohle všechno přestal hledat, nalezl klíč k tomu všemu, uklidnil mysl a začal prožívat pravý vnitřní mír, šťastný pocit naplnění sebe sama sebou samým. Není rozporů, není nejistot, není konfliktů… Je jednota, jistota, celistvost.

Nečekejte na zázrak, samo od sebe se přeci nikdy nic neuskutečnilo! Víte to dobře, tak proč si něco nalhávat? Sledujte a potvrzujte své vnitřní pravdy a pocity, prožívejte zázračné situace a potvrzujte sami sobě sami sebe.

Klíč leží v tobě, nikdo jiný od tvého srdce klíč nevlastní, jen ty sám…

Buďme sami sebou, sdílejme se světem to, co je nám vlastní, co prožíváme opravdu svým srdcem a ne srdcem někoho druhého.

 

The key to unlock our heart

The key to unlock our heart, have each of us. Only you, no one else could it unlock, it is up to you! You can ask a thousand wise of the wise, you can fill your soul of knowledges from thousands of books,  you can flow huge knowledge, but if you do not resonate with the truth of your heart and you don't live it, then the key is still just tucked away in a castle. You can spin it how you want, the internal right of your heart will be not find.

Find yourself inside your heart, ask and find truthfully and honestly, without unnecessary screams and emotions your inside right, uncover your inner right, then still looking for the miracles that occur.

It's just a feeling, no loud celebration and the ecstatic cries, it is calm and peace. How to get to know? We still looking for something in the desire to fulfill our aspirations, for what? For happy life, for knowledge, the abundance, happiness, health, all together? Who stopped all this search, found the key to it all, relax the mind and began to experience the true inner peace, happy feeling of the self. There is no duality, no uncertainties, no conflict. .. There is the unity, security, and integrity.

Don't wait for a miracle, not become. You know it well, so why you deluding? Watch and make your internal truth and feelings, live miracle of the situation and discover yourself.

The key lies in you, no one else have not key from your heart.

Let's be themselves, you share with the world what it is, what really is happening with your heart and not the heart of somebody else.

 

Jak začít cítit a prožívat bezpodmínečnou lásku?

Učit sebe i druhé, jak lásku dávat najevo. Toužíme po ní a přitom ji sami máme problém vědomě vyjadřovat. Naučit se říkat věci s láskou, říkat s láskou nejen věci milé, ale i věci nemilé, pokud je sděleno s láskou, s láskou je i pochopeno. Čím víc lásky dáváš, tím víc cítíš její všudypřítomnost, lidé jsou otevřenější a svou otevřeností naopak otevírají nazpět tebe a ty se stáváš opět o stupínek láskyplnější, a tak to funguje donekonečna. Láska nemá míry, ani hranic, její netušené možnosti leží za hranicemi neznáma, jsou vymezeny pouze námi samotnými. Láska se nedá vědomě zacílit, vynutit, podmanit, prostě tu je pro každého a stačí se na ni naladit a souznít. Umíme poznat, že souzníme s láskou, nepřemýšlíme, jak ji vyjádříme, jak se ona nechá vyjádřit směrem k nám, máme radost z její všudypřítomnosti.

 

Spřízněné duše

Najdeme se, pozdravíme a již z náznaků prvních slov a reakcí ucítíme, že jsme to my, kteří na sebe tak dlouho čekali. Jen se otevřít světu a nebát se ukázat pravou podstatu své podstaty. Stačí pohled, slovo, záchvěv pocitu lásky, která napoví a spojí naše srdce jednou provždy. Až se najdeme, poznáme, že život je najednou krásnější, že si rozumíme i beze slov, že se doplňujeme a skládáme spolu dávno zapomenutý obrázek života, tvoříme jedno a že jeden bez druhého nemůžeme být, aniž bychom na s(n)ebe nemysleli. Když se stane zázrak spojení a uvědomění, zažíváme extázi znovunalezení něčeho, co jsme dlouho hledali, něčeho, co bylo někde v dáli, nedosažitelné a najednou je to zde, pro nás a s námi. Dere se to na povrch, chce to ven a chce se sdílet, bez problémů vyjádření duše, lehkost bytí, lehkost komunkace, zlaté spojení duší. Když druhá duše naslouchá, zní to jako rajská hudba, společný zpěv duší, jež se našly a oslavují, užívají si extázi proudu plynoucí láskyplné energie. Potom dojde k zázraku vzájemného otevření, čím víc, tím větší proud lásky. Nalézáme společný domov v chrámu jednoho srdce.

 

Křížová cesta národa českého

(energetické procítění hlasu a obrazu minulosti národa českého)

při muzikoterapeutické práci Světlem srdce, pod vedením Jitky Králíkové, kostel sv. Josefa, Fulnek 28.10.14

Tohle hraní, má milovaná paní, své odevzdalo a velkou práci udělalo, i publikum, a právě ono hrálo svou velkou roli v něm, cítila jsem ten chladný, bezcitný a zamrzlý sněm, který okolo nás jak krusta byl, své city, nejevil, nestál o to, i kdybychom se na hlavu stavěli, jen tiše mlčel, v sobě byl, v tichu netečném se  zakuklil. Takto, ač snažit jsme se mohli zleva, zprava on všemu tomu citu, otevřenosti a snaze odolává... nástroje nemohly najít společný tón, neboť národ ten český roztříštěn byl v tom, také netáhl nikdy za jeden provaz a my ten národ náš svým hraním energetickým představovali od začátku až do konce a publikum také. Jak citelně to v tom bylo znát, že bez jakýchkoliv aktivních snah, jsme se nechali vést ke kůlu, na oprátku, jak ovce na porážku, jak těžkou oprátku jsme takto nasadili sobě, jak vpitá do země ta nechuť dělat věci jinak, postavit se za sebe, prosadit svou, ne jen se nechat vléct událostmi tak jak byly nastaveny, komunismus vpitý v tom všem v zemi kamenné... nehrálo to ani holkám, prostě nešlo to a nemohlo jít, když národ nechtěl hrát srdcem, v něm jen někteří, kteří však nezmůžou víc, když jednota pravdy a lásky ve společnosti není. A právě duše se měly zvednout z toho popela a najít v sobě tu sílu, národe český, tak se konečně vzchop a vstaň! a zpívej píseň svou, proč jen lhostejně v tichu, bez emocí a pomoci vlastní jsi...?
Měli jsme to projít s ním v poznání, procítění. Už ani nevím, kolikrát jsme měnili nástroje, zdálo se, že to je stále stejné, i když rytmy i intenzita hraní se střídaly, nic s tím nehnulo, obrazy v národních barvách na stěnách, kůže svlečená... Až v okamžik kdy poslední bubnování se rozeznělo, duše povstaly a svou píseň písní pravdy a lásky zpívat začaly! V ten moment radost příchozí, že přeci jen to v nás zpívá a je to tam, pravda a láska, duše ví a spoleně svou píseň ruku v ruce, srdce v srdci zpívají. Země česká královnou může opět být! Ano královna je.