POSELSTVÍ LITTLE GRANDMOTHER O KRYSTALU (PROSINEC 2010)

 

         Matka Země se probouzí. V těchto dnech probíhá mnoho věcí. A my se musíme vzájemně spojit v lásce a napojit se na milovanou matku Gaiu. To je velmi důležité, drahá rodino, a velmi brzy o tom napíšu více.

 Prozatím vás prosím: Obstarejte si malý krystal a noste ho na krku. Je čas, abychom se znovu spojili s Matkou. Malý kousek krystalu na jednoduché kožené šňůrce nebo jiném přírodním materiálu. Nemusí být velký, stačí malý. Dejte ho i svým dětem a svým milovaným. Energie matky Země je obnovována přes milující lidské bytosti a její krystaly, obnovuje se její srdce a její spojení s naší energií. Je to důležitější, než zde mohu vyjádřit. Ale udělejte to prosím, má rodino, a noste krystal ve dne v noci. Více bude vysvětleno později.

 Ale udělat je to třeba teď, ne později. Spojte se dohromady a noste opět krystaly, které nás sjednocují s mateřskou energií naší planety. Předtím, než si dáte krystal na krk, držte ho v rukou a modlete se z celého srdce, z celé své dobroty svého velkého Já Jsem, aby se lidský rod sjednotil v lásce s krystaly matky Země a v její lásce, v jejích záměrech a jejím vědomí. Noste v lásce kousek posvátné matky kolem svého krku, tak, aby se krystaly probuzené energií planety Země spojily s vámi. Tak se opět spojíme, jak tomu bylo kdysi v době Atlantidy, kdy matka Země a její děti byly Jedno!

 Prosím, předejte tuto informaci těm, které milujete. Umožněte všem členů Kmene mnoha barev slyšet moje slova a napojit se jeden na druhého a na Matku pomocí malého čirého krystalu.

Pouhý čirý křišťál .. a prosím, podělte se o tuto informaci. Lidské děti si opět vzpomenou, kdo jsou a kde stojí, aby chránily svou matku a sebe skrze lásku. My jsme ti, na které se čeká, a přišel čas spojit se opět s matkou Gaiou. Ať naše srdce bijí jako jedno. K tomu je potřeba čirý křišťál!!!

Kiesha Crowther - Little Grandmother - 09.12.2010

Zdroj: https://www.tribeofmanycolors.net/news-and-urgent-messages/advice-of-crystal-usage-now.html

VELKÝ POSUN MATKY ZEMĚ

 

Žijeme ve velmi specifické a těžké době na naší planetě, v čase, kdy Matka Země prochází zcela unikátním posunem, kterým nikdy dříve v takové podobě neprošla. Vyšší já Matky Země se začíná měnit a pohybovat. Postupně se změní ve vlastní druh nebe. Nadchází čas velké změny, o které domorodé kmeny mluvily stovky a stovky let, ještě před pádem Atlantidy, velmi reálné civilizace, která zde v minulosti existovala.

 Tehdy nastal rovněž velký posun v čase, kdy se posunuly póly. Před posunem na zemi existovali velmi vyspělí a krásní lidé, kteří věděli, jak používat energii krystalů, vody, zvuku, světla a barvy. Věděli, jak naslouchat Matce Zemi, jak spolupracovat společně s bratry a sestrami, s hvězdnými bytostmi z různých míst ve vesmíru. Vzájemně byli propojeni. Používám termín „hvězdné bytosti“, protože podle mé zkušenosti jsou to velmi milující a krásné bytosti, které zde byly od počátku věků. Byly zde vždy, postupně přicházely a odcházely a jak se budeme postupně ladit na vyšší frekvence, budeme mít možnost vidět tyto světelné bytosti vyšších vibrací. Celé lidstvo se brzy dozví o jejich reálné přítomnosti. V době Atlantidy, jsme my lidé spolupracovali s hvězdnými bytostmi, žili jsme v souladu se zemí po dlouhou dobu v historii naší civilizace. Potom přišel velký posun pólů, došlo k masivnímu tání ledu a voda zatopila množství země, kterou obývali lidé. Tato změna přiměla lidské bytosti k tomu začít žít opět od začátku. Příběh z Bible také mluví o velké povodni, ve stejném znění jej můžete slyšet u mnoha domorodých kultur na této planetě, protože se to opravdu přihodilo. Lidstvo však nebylo úplně zničeno. Ti, kteří věděli, že potopa přijde, vyrobili lodě a rozptýlili se do jiných zemí, posvátné atlantské krystaly vzali s sebou.

Někteří z Atlanťanů dopluli do Jižní Ameriky, jejich potomky jsou dnešní Mayové. Někteří se dostali do Severní Ameriky, kterou obývali domorodci již před jejich příchodem, ale žijí tam i některé kmeny, jejichž původ sahá až k Atlanťanům. Další velmi vyspělá civilizace, která existovala v naší staré historii země byli Lemuřané. Tito lidé se rozptýlili a usadili na různých oceánských ostrovech. Lemuřané jsou přímými předky současných obyvatel Havajských ostrovů a Nového Zélandu. Tyto národy přežili až do dnešních dní a stále v nich pokračuje velmi staré učení a moudrosti učení z hvězd.

Jedna z mých povinností strážce moudrosti je vrátit některé z těchto posvátných krystalů zemi, v době, kdy Matka Země opět prochází posunem. Mám v péči několik velmi speciálních krystalů z doby Atlantidy, další strážci moudrosti mají další, které jim byly svěřeny k návratu do Země. Dostala jsem instrukce od svého duchovního vedení, na která místa je mám opět uložit. Zatím jsem již krystaly umístila do země při posvátném obřadu v Santa Fe v Novém Mexiku, ve Švédsku pro severské země, na Havaji, v Redwoods v Kalifornii a v Arkansasu 10.10.2010 v rámci propojení všech uložených atlantských krystalů a léčení posvátné vody. Další posvátné atlantské krystaly mám stále u sebe, pečuji o ně, modlím se k nim a hlídám do doby, než přijde jejich doba k umístění do země. Existuje mnoho takových krystalů, které mají být vráceny zpět do země. Brzy se jeden z nich vrátí do péče lidem na Novém Zélandu, na své posvátné území. Krystaly mají přesné určení, kde se umísťují, a to v oblastech, kde se kříží dvě posvátné linie kříže. Musí být umístěny ve velmi specifických k tomu určených místech pro posílení energetické sítě Matky Země, kde se energie navrací zpět do Matky Země a navazuje na energii dalších krystalů. Takže energie krystalu umístěného na Havaji se propojí s energiemi krystalů v Novém Mexiku, Švédsku, atd. Tento tok energie můžeme přirovnat k tepnám Matky Země. Krystaly se musí na tato důležitá místa dostat zpět do doby, než nastane opět velký posun Země. Nyní mám u sebe ještě 4 krystaly, které musejí být navráceny do země, i když ještě přesně nevím, kdy a kam. Až přijde ten správný čas, bude mi řečeno, kde se každý z nich musí vrátit.

 

Posun z vědomí mysli do vědomí srdce

Na naší zemi stále existují civilizace, jako jsou Mayové a odloučené domorodé kmeny, které si uchovaly moudrost předků a drží klíč k vědomí žití ze srdce. Nikdy neztratili toto vědomí, neporušili jeho kontinuitu a dnes předávají své poselství modernímu světu. Od pádu Atlantidy se začala lidská civilizace vyvíjet zcela odlišným způsobem. Lidé rozvíjeli kapacitu racionálního myšlení až do té míry, že začali stavět velká města, vymysleli množství vynálezů a udělali obrovský skok v objevení nových výrobních technologií. Ano, tohle vše jsou velké a užitečné věci, ale problém je, že jsme přitom zcela opustili svoje vědomí srdce. Přestali jsme žít a rozhodovat se ze srdce a zcela ztratili pocit propojení s Matkou Zemí. Nyní klademe příliš velký důraz na racionální, logické myšlení a věříme jen tomu, co můžeme vidět a zažít našimi tělesnými smysly.

Tak to nikdy nebylo zamýšleno. Nyní jsme byli opět požádáni o to, abychom opět začali žít ze srdce, to je jedno hlavních poselství, které mám pomoci sdílet a šířit. Univerzální zákon, který jsem se naučila je, že čím více milujeme, tím více se stáváme inteligentnějšími. Pokud si dokážete představit vše, co jsme dokázali vytvořit v našich myslích v posledních deseti letech, všechna ta vylepšení a technologie, ano, ale stále neumíme vyřešit některé hodně naléhavé problémy naší doby. Největší problém je, jak vyléčit to, co jsme již zemi udělali, jak zastavit to, co zemi děláme od té doby, co člověk zapomněl na spojení s ní. Když jsme byli schopni vytvořit tolik užitečného z našich myslí, představte si, co bychom mohli vytvořit, kdybychom tvořili ze srdce! Mysl by nebyla neaktivní nebo nevyužitá, ale byla by podpořena obrovskou silou, protože by byla v pravém vztahu k srdci – zdroji bytí a tvoření. Když přestaneme jednat z mentálního vědomí ega, přestaneme se snažit dělat nesmyslné věci, které uspokojí jen nejmenší část toho, kdo jsme. Máme přestat plýtvat naší drahocennou duševní energií a začít směrovat každý kousíček našeho srdce a mysli k uzdravení Země a vytvořit nádhernou odměnu pro všechny bytosti. Mohli bychom vytvořit ráj na zemi, jaký jsme nikdy předtím nespatřili.

Byla jsem vyučována Duchem, že Matka Země je posvátná a že lidské bytosti si nesmí dovolit ji zabíjet. Ona je posvátná pro všechny formy života ve vesmíru, nejen pro lidské bytosti. Aby člověk zastavil svou destruktivní činnost, musí pozvednout své vibrace do té míry, aby se mohl společně se zemí posunout do vyššího bytí. Protože jsme ji ničili tak dlouho, něco se musí stát, abychom změnili své chování a pomohli jí opět dýchat. Nyní je pro nás situace velmi naléhavá. Musíme se pozvednout do vyššího vědomí, pokud chceme zůstat na planetě Zemi jako její děti.

Když posloucháte domorodé starší nebo strážce moudrosti na naší planetě, nikdo z nich neříká jděte a udělejte něco konkrétního. Říkají „buďte“. Říkají, že ke změně je potřeba se zaměřit na bytí více než na konání. Jestliže se dostatečný počet z nás spojí se svým srdcem a láskou, která je v něm, láskou, která je všude kolem nás v přírodě a pochopí krásu a posvátnost tohoto života, bude nám dáno otočit rozhodnutí vědomí planety z mysli k srdci. Jsme jiskry božského vědomí. Každý z nás má Velké Já, které poslalo jiskru naší přítomnosti zde, abychom získali zkušenosti a učili se z bytí v lidském těle a ze žití z úžasného lidského srdce. Jsem zde, abych vám pomohla si na to vzpomenout.

Žitím z lásky a ze srdce objevíme tu nejposvátnější pravdu, že jsme všichni bratři a sestry, děti jedné matky – Matky Země. Nejsme oddělení od ostatních lidí, ani od ostatních žijících forem. To, co se stane jednomu z nás, stane se nám všem. Protože lidská energie je identická s energií Země, to, co se stane Matce Zemi, se také stane nám a naopak. Nyní jsme schopni změnit svět, ve kterém dnes žijeme. Proroctví mnoha domorodých kultur v čase velké změny na zemi předpovídala, že v dnešní době má být lidstvo sjednoceno jako jedna rodina, jeden kmen, a tento kmen bude tvořen mnoha barvami.

 Když jsem byla iniciována jako šaman a jeden ze strážců moudrosti, bylo mi řečeno, že můj kmen bude „tribe of many colours“ – kmen mnoha barev.

Nyní vím, že mé Velké Já poslalo jiskru mé přítomnosti zde v tomto čase k pomoci dětem Matky Země vzpomenout si na to, kdo jsou, k pomoci uvědomit si lásku k naší Matce zemi a že my jsme ti, na které jsme čekali. Jsme kmen mnoha barev, nejsilnější ze silných duší, které se rozhodly přijít na Zemi v této době a splnit obrovský úkol posunu vědomí zpět do srdce a lásky. Musíme se sjednotit pod praporem lásky a ukázat naší nejposvátnější matce, jak moc ji milujeme a jsme ochotni udělat cokoliv, abychom ji zachránili a spojili se s ní jako její děti. Jsme schopni vytvořit krásu, jakou jsem si dříve těžko dokázali představit a my ji vytvoříme.

Překlad (6.3.2011): www.svetlovlaska.webnode.cz

Zdroj: https://littlegrandmother.net/SHIFTINGEARTH.aspx

ZPRÁVA LITTLE GRANDMOTHER SVĚTU 2.4.2011

 

Dlouho jsem mluvila o těch, kteří žijí na Zemi a vlastní jednu z hlavních křišťálových lebek a kteří se objeví v časech změny. Tito lidé z Jižní Ameriky jsou pouze velmi malou skupinkou lidí, kteří byli objeveni, ale na Zemi jich žije mnohem víc. Nyní je úžasný čas být naživu a prastaré pravdy začnou vycházet na povrch.

Vytvořte si zahrady, je to teď velmi důležité. Kupte si semena a z celého srdce vás žádám, abyste vybudovali zelený dům a udělali to co nejdříve, jak jen to bude možné, má nejdražší rodino. To je cesta, jak velmi snadno pomoci naší planetě. Použijte to, co jste dřív vyhazovali k vytvoření života, zeleně. Začněte dnes!

Překlad: www.svetlovlaska.webnode.cz

Zdroj: https://littlegrandmother.net/NEWMESSAGEAPRIL2011.aspx