DUCHOVNÍ TRADICE MAYŮ

Duchovní dědictví starých Mayů spočívá v jejich pravdivém uvědomění si života a hlubokém propojení s vesmírným řádem, což jim umožnilo vytvořit klíč k poznání vlastní existence opírající se o vlivy energií jednotlivých dnů. Jejich chápání času a prostoru je založeno na filozofii harmonického soužití s přírodou odhalující pravdu o smyslu lidské existence.

Mayský pohled na svět není filozofie, ale postoj k životu. Je to způsob, s nímž se člověk učí vnímat skutečnost. Podstata všeho vědění spočívá ve vědomí, že všechno souvisí se vším, nic není v řádu života izolováno. Každý děj je propojen se silami vesmíru nebo tvoří jejich součást, je projevem kosmické a zemské energie.

 

KALENDÁŘ TZOLKIN

Je posvátný kalendář, zobrazující lidský cyklus čítající 260 dní rozdělených do 13 měsíců, z nichž každý má 20 dnů. Tento kalendář se předává ústní tradicí již od počátku stvoření. Jeho 260 dní odpovídá 9 měsícům západního kalendáře, době zrání lidského plodu a biorytmům po narození člověka. Kalendář umožňuje člověku najít své místo ve světě, rozpoznat své vnitřní tendence, přednosti, slabosti a vést život v harmonii s jeho předurčením a rozvinout svůj plný potencionál.

Jeden měsíc (winal) obsahuje 20 dnů, v nichž se prolíná 10 kosmických a 10 pozemských energií. Odpovídá též deseti prstům na rukách, které nás propojují s vesmírem a deseti prstům na nohou, které nás propojují s Matkou Zemí. Jeden týden tvoří 13 dnů, tyto odpovídají 13ti kloubům lidského těla: kotníkům, kolenům, kyčlím, ramenům, loktům, zápěstí a krku.

Každý z dvaceti dnů (nawalů) kalendáře v sobě nese číslo od 1-13, dohromady existuje 260 kombinací. Jakmile dojde k završení roku, cyklus začíná nanovo. Energie jednotlivých dnů je symbolicky vyjádřena ve znameních, která mají vztah k pozemským a kosmickým jevům. V okamžiku narození jsme pod vlivem moci daného dne, náš duchovní i společenský život je ovlivňován jejich energetickou podobou. Mayská znamení vycházejí z kosmicko-pozemského rytmu, v rámci něhož dochází ke sloučení energií ze všech čtyř prostorových stran vesmíru. U každého znamení stojí mayský kříž v podobě vlivu čtyř elementárních živlů (ohně, země, vzduchu a vody) podávájící rozšiřující informace o našem početí a příchodu na svět. Dále jsou v kříži zachyceny energie levé a pravé zemské hemisféry. Každý rok je usměrňován řídícím nawalem, který plní ochrannou funkci.  

 

ENERGETICKÉ ROVINY

20 ZNAMENÍ:

Bat'z (Chuen), E (Eb), Aj (Ben), I'x (Ix), Tz'ikin (Men), Ajmaq (Cib), No'j (Caban), Tijax (Etznab), Kawoq (Cauc), Ajpu (Ahau), Imox (Imix), Iq (Ik), Aq'ab'al (Akbal), K'at (Kan), Kan (Chikchan), Kame (Cimi), Kej (Manik), Q'anil (Lamat), Toj (Muluc), Tz'i (Oc)

4 SVĚTOVÉ STRANY A JEJICH PRVKY:

Východ: oheň (vznik), Západ: země (zánik), Sever: vzduch (dech), Jih: voda (život)

STROM ŽIVOTA: 

Propojení tří rovin skutečnosti: podsvětí (zemská energie), svět (7 energií utvářejících svět: Oheň, Země, Vzduch, Voda, Éter, Srdce Nebes, Matka Země), nadsvětí (vesmírá energie)

 

 

 

JEDNOTKY ČASU A ROČNÍ CYKLY KALENDÁŘE

Kin: 1 den

Winal: 20 dnů (1 měsíc = 20 kinů)

Tún: 360 dnů (1 rok = 18 winalů/13 winalů Tzolkin, 260 dnů)

Katún: 7200 dnů (20 let = 20 túnů)

Baktún: 144000 (400 let = 20 katúnů)

Dlouhý počet: 5200 let = 13 baktúnů

 

5 cyklů dlouhého počtu Nimahaabu 26 000 let (5x5200let):

1. jun ajaw (oheň, rozvoj vědomí, jin), 2. cab ajaw (země, rozvoj racionálního myšlení, jang), 3. oxib ajaw (vzduch, rozvoj duševní moudrosti, jin), 4. kajib ajaw (voda, rozvoj mater. poznání, jang), 5. job ajaw (éter, harmonie, přírodní řád, duchovní růst, jin i jang)

 

DATUM 21. 12. 2012 - POČÁTEK 5. CYKLU JOB AJAW

Toto proslulé datum znamená pro Maye konec starého 5 200letého cyklu kajib ajaw a přechod do nového, dalších 5 200 let trvajícího cyklu, zvaného Job Ajaw (Páté Slunce). Tento výjimečný přechod mezi cykly neznamená podle Mayů apokalyptický konec světa, ale naopak bude počátkem významné změny a posunu vědomí lidstva, kdy zavládne nový společensko-hospodářský řád s návratem k přírodní harmonii. Stejně jako nenastal mnohými předvídaný konec světa na počátku nového milénia v roce 2000, nenastane ani s příchodem Job Ajaw v roce 2012. Všechny obavy z příchodu nového tisíciletí byly uměle vyvolávány fanatickými náboženskými zanícenci, vycházejícími z vlastních interpretací starých duchovních tradic a předpovědí dávných proroků. Stejné obavy vznikají i dnes, aniž by se někdo zeptal pravých opatrovníků mayské tradice, kteří sdělují: 21. prosince 2012 nenastane konec světa, lidstvo nezanikne! Naopak, toto datum bude počátkem období, v němž zavládne harmonie, porozumění, mír a moudrost. Staré mayské proroctví říká, že během cyklu Job Ajaw přejde lidstvo pod působení přírodního řádu, aby mohlo společně se Zemí dosáhnout dalšího stupně evoluce. Během tohoto cyklu se mužská i ženská energie dostane do harmonické rovnováhy a budou se vzájemně podporovat. Vládnoucím prvkem se má stát éter, jenž v sobě nese energii ostatních čtyř živlů na vyšší rovině. Oheň, země, vzduch a voda budou působit společně na jemnější úrovni, a v Matce Zemi i v lidstvu budou probouzet plné vědomí.

 

CO MAYŠTÍ STARŠÍ ŘÍKAJÍ O ROCE 2012

 Carlos Barrios, člen mayské rady starších, ceremoniální kněz a duchovní průvodce Eagle klanu, zahájil šetření v oběhu různých verzí mayského kalendáře. Při svém studiu pravé podstaty mayského kalendáře spolu se svým bratrem Gepardem studoval u mnoha učitelů a dotazoval se téměř 600 tradičních mayských starších, aby měl co nejvíc adekvátních informací ke studiu jeho pravosti.

Při svém studiu zjistil, že bylo do oběhu vydáno hned několik protichůdných výkladů mayských znaků, posvátné knihy „Chilan Balam“ a různých starověkých textů. Na adresu autorů, kteří přispěli ke zmatení a záměně informací říká: „Mnozí antropologové navštíví chrám, přečtou znaky a vymýšlí si o nich příběhy, je to však pouze jejich fantazie. Další lidé píší o proroctví jménem Mayů a tvrdí, že svět zanikne v roce 2012. Mayští starší se zlobí, že tito lidé si vymýšlí nepravdivé informace.“

„Jsme už ve světě Čtvrtého slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého slunce. Je to doba přechodu. Tento přechod bude provázen globální konvergencí, destrukcí prostředí, sociálním chaosem, válkou a postupnými změnami Země.“

„…Lidstvo nezanikne, bude jen pokračovat jiným způsobem existence, než doposud. Žijeme v důležité době, kdy se všechna proroctví na světě a všechno tradované poznání sbíhají. Není čas na hry, duchovním ideálem této doby jsou činy.“

„Domorodí Mayové mají kalendáře a ví, jak přesně interpretovat chápání času, ročních období a cyklů, které je pro ostatní dosti náročné. Mayové mají 17 různých kalendářů a některé z nich mapují čas přesně v rozpětí vice než deset milionů let.“

„Všechno bylo předpovězeno podle matematických cyklů mayského kalendáře. Bude to změna, vše se změní. Strážci moudrosti mayského kalendáře očekávají datum 21.12. 2012 jako datum znovuzrození – počátek světa Pátého slunce. Bude to začátek nové éry, v níž Slunce překříží galaktický rovník a Země se dostane do středu galaxie.“

Při východu slunce 21. prosince 2012 bude poprvé za 26 000 let Slunce v konjunkci průsečnice Mléčné dráhy a roviny ekliptiky. Tento kosmický kříž je považován za ztělesnění posvátného Stromu života, který mapují všechny duchovní tradice světa.

Někteří pozorovatelé říkají, že toto sbližování se srdcem galaxie otevře v roce 2012 kanál kosmické energii, která bude proudit přes zemi, čistit vše, co na ní přebývá, a zvyšovat úroveň vibrací.

Carlos Barrios k tomu říká: „Tento proces byl již zahájen, změna se zrychluje a bude se to i nadále zrychlovat… Pokud lidé dokážou do tohoto data uchovat Zemi v dobrém stavu, aniž by ji příliš zničili, povede změna k nové, vyšší úrovni. Ale abychom se tam dostali, musíme transformovat nesmírně mocné síly, usilující o zablokování této cesty.“

Datum zimního slunovratu roku 2012 v mayském kalendáři neoznačuje konec světa. Mnoho lidí píše o tomto datu jako o senzaci, která se dostala do povědomí společnosti. Domorodí mayští starší však znají pravý význam tohoto data a doposud s úcty k tradici nemohli o pravém významu roku 2012 promluvit.

Carlos Barrios dále říká: „Současná ekonomika je jen fikce, první pětiletý úsek přechodu od srpna 1986 do srpna 1992 byl počátkem zániku materiálního světa, nyní jsme postoupili do další fáze přechodného období. Mnoho takzvaných zdrojů finanční stability je ve skutečnosti prázdných. Banky jsou slabé, mohly by se globálně zhroutit, pokud jim nebudeme věnovat pozornost, teď se k nim pozornost znovu obrací.“

Severní a jižní pól se rozbíhají. Hladina vody v oceánech bude stoupat. Zároveň vystoupí země z oceánu poblíž Kuby.

Další z vážených členů rady starších klanu Mam při slavnostním obřadu k mayskému Novému roku vyzval v poselství k tomu, aby lidské bytosti společně podporovaly světlo a život: „Dnes jde každý člověk i skupina svou vlastní cestou, nadějí pro lidstvo je, pokud se lidé světla budou ochotni setkat a nějakým způsobem se spojit. Žijeme ve světě polarity, noc a den, muž a žena, pozitivní a negativní. Světlo a tma se však vzájemně potřebují, jsou v rovnováze.“

„Právě teď je strana temnoty velmi silná, ví přesně, co chce. Má svou vizi, své priority a také jejich hierarchii. Pracují mnoha způsoby a v mnoha směrech a pokud je nezastavíme, nebude možné v roce 2012 projít branou do Pátého světa.

„Na straně světla si zase každý myslí, že právě oni jsou nejdůležitější, že právě jejich skupina vlastní klíč k porozumění. Je zde velká diferenciace kultur a názorů a velká konkurence v šíření pravd, bohužel není jejich cílem pozornost sjednotit, ale spíše diferencovat.

Carlos Barrios je přesvědčen, že temná strana blokuje jednotu, popíráním pravých hodnot a materialistickým způsobem života. Rovněž se snaží zničit ty, kteří pracují se světlem a snaží se dostat Zemi na vyšší úroveň.

Temná moc končícího Čtvrtého světa nemůže být zničena nebo překonána silou. Temnota ztroskotává při styku s jednoduchostí a otevřenou srdečností. Takto lze vytvořit jednotu, klíčový pojem pro svět Pátého slunce.

Nově vznikající éra Pátého slunce opět obrátí pozornost k hodně přehlíženému prvku. Vzhledem k tomu že minulým epochám dominovaly čtyři tradiční elementy země, vzduch, oheň a voda, doba Pátého slunce bude ve znamení prvku pátého, kterým je éter.

Slovník definuje éter jako „hypotetickou látku, která je zastoupena všude ve vesmíru a je vhodná k šíření elektromagnetických vln vesmírem“. Mohl by být definován jako „prostor mezi prostorem“. Hypoteticky by mohl sloužit k vyrovnání přepětí mezi elektricky nabitými částicemi z naší sluneční soustavy (Slunce) a naší Galaxií (Mléčná dráha). Prvek éter představuje duchovní energii.

Prvek Pátého slunce je nebeský. V rámci působení éteru může dojí k propojení polarit. Již nebude existovat temnota ani světlo v lidech, ale vše bude v povznášející jednotě. Nyní náš svět ovládá temnota, která se snaží zablokovat a destabilizovat Zemi a její prostředí tak, abychom nebyli připraveni na vyrovnání energií v roce 2012.

„Musíme společně pracovat pro mír a rovnováhu z druhé strany. Musíme se postarat o Zemi, která nás živí a zaštiťuje. Musíme vložit veškerou mysl i srdce do úsilí o jednotu a zajistit ochranu života.

„Nemůžeme už dál hrát tuto hru, kdy je planeta pustošena. Nyní nastal čas probudit se a přijmout zodpovědnost. Každý z nás je potřebný, nejsme tady bezdůvodně, každý, kdo je teď tady, má důležitý účel. Je to těžká a zvláštní doba. Máme příležitost pro růst, ale musíme být na tento historický okamžik připraveni.“

„Naše postoje a činy rozhodnou, jak kruté nebo mírné budou změny. Musíme jednat, udělat sami na sobě změny a zvolit si lidi, kteří nás budou reprezentovat a pochopí pravý účel veřejné činnosti, respektování Země.“

„Meditace a duchovní techniky jsou dobré, ale potřebujeme také jednat. Je velmi důležité, aby bylo všem jasné, kdo jste a jaký je váš vztah k zemi. Rozvíjet se v souladu s vaší vlastní tradicí a poslouchat hlas svého srdce. Přitom však pamatovat na respekt k odlišnostem při zachování jednoty. Jezte moudře, hodně jídla přináší ztrátu jemnosti a zvyšuje hrubé chování. Věnujete pozornost tomu, co přijímá vaše tělo. Naučte se skladovat potraviny a šetřit energii. Naučte se také vhodné dýchací techniky k ovládnutí svého dechu. Jednejte v souladu se svou kulturní tradicí.“

„Žijeme ve světě energie, důležitým úkolem v tomto období je naučit se vnímat energii lidí, rostlin, zvířat. Bude to stále důležitější, čím blíže budeme době světa Pátého slunce a jeho prvku éteru. Navštivte posvátná místa Země, abyste se zde modlili za mír, za úctu k Zemi, která vám dává potravu, oděv, přístřeší. Potřebujeme, aby se obnovila energie těchto posvátných míst. To jsou naše úkoly pro dnešní dobu.“

„Jednou z jednoduchých, ale velmi účinných modlitebních technik je světlo bílé nebo světlemodré svíčky. Myslete na okamžik na mír. Vyslovte svůj záměr do plamene a pošlete v myšlenkách k některému z vůdců, kteří mají moc rozhodovat o válce či míru.“

Carlos Barrios nám připomíná, jak je nyní důležitá chvíle pro lidstvo a zemi. Každý jednotlivec je důležitý. Vzkazuje, že starší otevřeli svou vědomost do takové míry, že ostatní rasy mohou přijít do mayského světa a přijmout jeho tradici.

„Mayové uznávají a respektují, že existují i jiné barvy, rasy a duchovní systémy. Vědí, že osud mayského světa souvisí s osudem celého světa“.

„Největší moudrost je v jednoduchosti. Láska, respekt, tolerance, sdílení, vděčnost, odpuštění. Není to nic komplikovaného. Za skutečné vědomosti se neplatí. Je to zakódováno v naší DNA. Vše, co potřebujete, je ve vás. Velcí učitelé říkají, že vše vychází z počátku. Najdi své srdce, najdeš svou cestu.

Překlad: Jana Hradilová na stránkách: https://svetlovlaska.webnode.cz/energie-dne/rok-2012/

Zdroj: https://lettertorobin1.site.aplus.net/id435.html

Ze dne: 15.2.2011

 

ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY K TOMUTO TÉMATU:

Co Mayové vzkazují o počátku:

https://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/co-mayove-vzkazuji-o-pocatku

Co se odehraje v roce 2012:

 https://www.tetakaterina.cz/268-co-se-odehraje-v-roce-2012/

Co bude v roce 2012:

https://marta-l2.wbs.cz/Co-bude-v-roce-2012.html