20 SOLÁRNÍCH ZNAMENÍ = 20 DNŮ MAYSKÉHO KALENDÁŘE

 

 

OSOBNÍ KÓD DNE NAROZENÍ

(kalkulátor pro výpočet zde)

 

Opice (Chuen, B´atz) = TKADLEC ČASU

Energie znamení: osoby splétající nitky myšlenek do látky pravé reality, obohacují život ostatních originálními podněty a nápady. Jsou přívětiví, inteligentní, velkorysí, daří se jim vše, na co sáhnou. Opičí zvědavost vede k různým druhům uměleckých realizací a konstruktivních řešení. Bývají vysoce respektovanými obchodníky nebo řečníky. Milují vtipy, touží po pozornosti tak mnoho, že ze sebe neváhají udělat šašky, jen aby se ukázali v záři reflektorů.

Stín znamení: nedostatek pozornosti a trpělivosti k dokončení započatého úkolu

Energie dne: nový začátek, vnitřní dítě, hledání odpovědí, tvořivost a služba

Posvátné symbolické gesto (mudra): S nevinným úsměvem si přiložte ruce na srdce. Potom si strčte palce do uší a třepejte a mávejte ostatními prsty.

Afirmace: „Jsem nevinné, upřímné, čisté božské dítě.“

 

Cesta (Eb, E) = NOSIČ ČASU A DIRIGENT OSUDU

Energie znamení: osoby otevírající cestu, poskytují učení a vedení skupinám, komunitám i jednotlivcům. S veškerou obětavostí a horlivým nasazením tvrdě pracují a organizují, mají štěstí v obchodě a cestování. Mnoho z nich pečuje o chudé, nemocné nebo staré lidi, na tomto poli přináší nemalé osobní oběti. Jsou jedni z nejštědřejších a zároveň nejpokornějších lidí. Jsou velmi laskaví a empatičtí, ale snadno zranitelní a propadající hněvu.

Energie stínu: přetrvávání v negativních emocích a zlosti může vést k nemocem, předsudkům, falešné hrdosti.

Energie dne: služba komunitě, otevírání cesty k hojnosti, správný směr, hojnost a obnova, zkušenost

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce vzpažte nad hlavu, potom je přibližte k hlavě a dlaně rozevřete ve tvaru „V“ k nebi.

Afirmace: „Jsem otevřený kalich. Jsem radostným projevem vesmírné hojnosti.“

 

Rákos (Ben, Aj) = DUCHOVNÍ PODSTATA

Energie znamení: ochránci rodiny a domova, umí výborně analyzovat příčiny událostí, usilují přinášet mír, harmonii a řád do svých vztahů, mají velmi dobré komunikační a vyjednávající schopnosti.

Energie stínu: vlastní neústupné názory a vysoká očekávání vedou k narušení rodinných a pracovních svazků

Energie dne: posvěť a oprav svůj dům, ochrana rodiny, harmonizace vztahů, jednota a moc, hojnost a obnova, návrat k počátkům

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce vzpažte jakoby jste vytvářeli sloup. Potom jimi pohybujte nahoru a dolů, jako byste stahovali nebeské sloupy na Zemi.

Afirmace: „Jsem sloup neviditelného chrámu, který přináší nebe na Zemi.

 

Jaguár (Ix, I´x) = ŠAMAN

Energie znamení: rodí se s hlubokou láskou k Matce Zemi a silným napojením na její zdroj energie. Vládne velmi silným intelektem a silou mravní bezúhonnosti. Jaguáří energie je přírodní a ženská a vládne džunglím, pláním i horám. Energie tohoto znamení pomáhá při posvátných obřadech k celistvému naplnění jak v duchovních, tak v materiálních oblastech. Trpělivost přináší sílu k využití dovedností a rychlému rozhodování a konání. Jaguár nikdy neútočí přímo a někdy je dost těžké pochopit jeho záměry.

Energie stínu: nedostatek mravní síly a poctivosti vede k odpojení od zdroje, který dodává jaguárům životadárnou sílu

Energie dne: medituj a děkuj Matce Zemi, energie silného napojení na energii zdroje, aktivace vědomí srdce, působení ženské uzdravující energie, celistvé naplnění v duchovních i materiálních oblastech, mravní síla, mystická inteligence, aktivita a trpělivost, vnitřní učení a magie

Posvátné symbolické gesto (mudra): levou rukou vytvořte tvar misky pod srdcem, pravou ruku vzpažte nad hlavu a pak ji připojte k druhé ruce u srdce, jako symbol souladu s boží vůlí

Afirmace: „Vědění srdce mě uvádí do přirozené harmonie s boží vůlí“.

 

Orel (Men, Tz´ikin) = PROSTŘEDNÍK MEZI NEBEM A ZEMÍ

Energie znamení: Díky nadhledu a pronikavé inteligenci dosahují osoby tohoto znamení snadněji materiální hojnosti a štěstí. Prostředník je obdařen trpělivostí a smyslem pro hluboké vnímání duchovních hodnot, přináší ostatním naději a víru na křídlech ducha. Mají smysl pro detail, technické znalosti.

Energie stínu: sobecké myšlenky, chamtivost a závist vede ke ztrátě křídel a pádu orla z výšky na zem, bez křídel ztrácí svobodu, která je jeho bytostnou podstatou

Energie dne: vzhůru k vyšším perspektivám, milosrdenství, duchovní služba ostatním, sebezdokonalování, láska a hojnost, propojení nebe a země, intuice, sny, věštění

Posvátné symbolické gesto (mudra): rozpažte ruce a pohybujte jimi nahoru a dolů jako letící orel

Afirmace: „S vizí a nadějí zde tančím a zpívám pro jedno srdce.“

 

Sova (Cib, Ajmaq) = MOUDROST PŘEDKŮ

Energie znamení: staré duše s moudrostí předků, nesou v sobě staré vzpomínky uložené v kamenných chrámech a svatyních celého světa, štěstí si pěstují pomocí vysoké obezřetnosti a cílevědomé houževnatosti, síla tohoto znamení spočívá v tichém introspektivním zkoumání sebe sama, které vynáší na povrch jejich prastarou hlubokou moudrost cennější než všechny poklady světa. Jsou strážci rodiny a komunity.

Energie stínu: bezcitné a odtažité chování k ostatním, mají vysokou potřebu odpuštění, pravidelné spojení s přírodou nebo posvátnými místy jim přináší velkou stabilitu

Energie dne: seď na kameni, návrat k bytostné podstatě, moudrosti předků, přírodě, introspekce, pokora, odpuštění a osvícení

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce natažené nad hlavu tvoří V, jako anténa pro příjem vesmírných signálů, konečky prstů se dotýkáme třetího oka, dlaně roztáhneme do stran a vytvoříme písmeno V.

Afirmace: "Beru do rukou hůl, jež představuje mou moc."

 

Země (Caban, No´j) = OPATROVNÍK ZAHRADY ZEMĚ

Energie znamení: vnitřní souznění s přírodními cykly Země a energiemi poskytujícími sílu k tvoření z paměti staré moudrosti. Bytosti Země pomáhají rozehnat špatné úmysly, zvyky a myšlenky, to z nich činí mistry všech umění. Bytosti Země se snaží přinést přírodní řád do všech aspektů života. Ve spojení s dynamickými silami přírody potřebují mnoho svobody k podpoření přírodních cyklických přesunů

Energie stínu: Když jsou city Země zraněny, vede to k otřesům a vulkanickým reakcím

Energie dne: Děkuj Matce Zemi za všechny její dary, souznění s přírodními cykly a řádem, děkování Matce Zemi, vzdělávání, vědění a moudrost, duševní přenos a jas

Posvátné symbolické gesto (mudra): Prsty a palci obou rukou vytvořte trojúhelník. Takto spojenýma rukama pohybujte od dolních čaker až po korunní čakru nad hlavou a potom k srdeční čakře (opakujte 3x)

Afirmace: „Jsem v harmonii se svým středem, jsem zemská síla v harmonii s kosmickou silou.“

 

Zrcadlo (Etznab, Tijax) = BOŽSKÁ JISKRA

Energie znamení: božská jiskra inteligence, lidé tohoto znamení mají přirozenou schopnost rozlišit emoce od skutečnosti, neúnavně chrání, brání a léčí ostatní svou osobní obětí. S odvahou vládnou mečem pravdy, vše falešné jím rozseknou. Jsou schopni přijímat informace o vnitřních problémech a temných stránkách ostatních a odráží je zpět jako zrcadlo.

Energie stínu: Jejich statečná služba ochránce pravdy musí být bezúhonná, jinak budou trpět nehodami, neporozuměním a pomluvami ostatních.

Energie dne: přemítej a poznávej sám sebe, sebereflexe, poznání pravé skutečnosti, očista, osvobození, boj proti negaci

Posvátné symbolické gesto (mudra): ruce zvedejte střídavě nad hlavu, potom švihněte pažemi úhlopříčně dolů jako meči, které roztínají iluzi

Afirmace: Jsem pravda za zrcadly. Nyní procházím zrcadlem do větší skutečnosti.“

 

Bouře (Cauac, Kawoq) = DAR ŽIVOTA A SVĚTLA

Energie znamení: pročištění, přijetí dusíku matkou zemí a ozonu otcem nebe, den spojený s měsícem a jeho cykly ve spojení s ženskými principy tvorby. Bouře přináší pocit jednoty, tepla a bezpečí zažívané jako pocit domova, když venku zuří bouře. Lidé tohoto znamení mají pocit neustálé mladosti, zažívají extázi nekonečné svobody. Mají schopnost učit se i vyučovat zároveň.

Energie stínu: Jejich trvalým úkolem je zaměřovat pozornost na těžké zkoušky a emotivní bouře. Poznáním obtížností se obohatí a pozvednou svůj život.

Energie dne: spočítej své lekce a požehnání, nepřátele a anděly, očišťování, transformace, opětné spojení, zasvěcení, extáze svobody, konečná kapitulace, učení a růst z životních lekcí a obtížných situací, vzájemná podpora, společenství, práce pro druhé

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce s prsty propletenými jako v modlitbě sepněte u srdce. Potom zvedněte stále sepnuté ruce nad hlavu, prudce rozevřete a prudce vydechněte.

Afirmace: „Očišťuji se a transformuji, rozsvěcuji své světelné tělo, zaceluji rány z odloučení.“

 

Slunce (Ahau, Ajpu) = DEN PŘEDKŮ

Energie znamení: spojení s předky a jejich vedením, sluneční lidé jsou umělci, visionáři s moudrostí soudců, kteří vedou a chrání lidi. Ostatní lidé od tohoto znamení hodně očekávají, zvláště ti, kteří si nedovedou pomoci sami.

Energie stínu: Lidé slunce si musí dát pozor na vyhýbání se odpovědnosti za druhé a opovrhovat jimi. Měli by zjednodušit svůj život a rozsvítit světlo bezpodmínečné lásky pro ostatní.

Energie dne: ptej se moudrosti a navaž na ctěnou paměť předků,  vedení a ochrana ostatních, transformace, jistota a bezpečí, překonání a dokončení

Posvátné symbolické gesto (mudra): ruce držte dlaněmi k sobě v úrovni očí, ve vzdálenosti ramen, až ucítíte mravenčení, otočte ruce dlaněmi ven a roztáhněte paže, aby vyzařovaly sluneční vědomí

Afirmace: „Jsem dítě světla, korunované vlastní autoritou a průzračností božského dítěte, které, jak vím, jsem já.“

 

Aligátor (Imix, Imox) = PŘÍJEMCE KREATIVNÍ SÍLY

Energie znamení: Jsou začátkem všech věcí. Krokodýli, kteří následují své srdce, jsou považováni za génia. Jejich energie by měla směřovat k praktickým a kooperativním snahám, které vedou k produktivním výsledkům. Lidé tohoto znamení mají silné pečovatelské energie a vyvíjí velkou snahu poskytnout ochranu své rodině a přátelům.

Energie stínu: Jsou extrémně teritoriální, musí si hlídat hranici ochrany, která nesmí přejít v přílišné uzurpátorství a dominanci. Jinak jsou nejistí, váhaví a emociálně nestabilní.

Energie dne: otevři se k novým začátkům, zdroj života, božská výživa, péče a ochrana, posílení těla i ducha, nečekané události, vnímavost, duchovní síla

Posvátné symbolické gesto (mudra): ruce spojte pohodlně do kolébky v úrovni břicha

Afirmace: „Mám bezvýhradnou důvěru ve zdroj božské péče.“

 

Vítr (Ik, Iq) = DECH DUCHA A ŽIVOTA

Energie znamení: Vítr ztělesňuje sílu šíření, zasetí semene, myšlenky. Jsou snílci a plánovači se silou představivosti. Osoby větru jsou dobrými řečníky, šiřiteli světových myšlenek a duchovní inspirace. Vítr je hybnou silou přírodních cyklů a přeměn. Jsou velmi přizpůsobiví a ochotní ke změnám. Mohou se jevit vrtkavými a nestálými.

Energie stínu: Vítr může zničit sám sebe i ostatní, když ustrne, když rozšiřuje nadnesené a vychloubačné informace, vytváří tmavá negativní mračna, z nichž se může stát hurikán.

Energie dne: veď komunikaci s veškerou laskavostí, síla myšlenky a komunikace, pohyb, obnova a udržení energie, průzračnost mysli, čistota

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce rozevřeme pod ústy a vydechujeme dech Ducha, zvedneme ruce nahoru a opíšeme kruh, nakonec je sepneme jako v modlitbě

Afirmace: Jsem v jednotě s Duchem

 

Noc (Akb´al, Aquabal) = NOSIČ ÚSVITU

Energie znamení: Lidé noci jsou snílci, kteří přináší nové slunce k objasnění a osvětlení životní cesty. Odhánějí nebezpečí a pochyby rodící se ze tmy. Tyto osoby umí procházet prázdnotou, kde zatím ještě nic neexistuje, lůnem kreativity. Z tohoto místa přinášejí na povrch nová řešení. Noční cestovatelé posilují důvěru a štěstí smyslem pro správné bytí.

Energie stínu: když lidé noci nejdou statečně cestou prázdnoty, mohou se sami ocitnout v temnotě vlastních pochyb a pocitu nebezpečí.

Energie dne: věnuj čas rozjímání o hvězdách, osvětlení životní cesty, nejasností, přijetí změn - úsvit, nové příležitosti

Posvátné symbolické gesto (mudra): Zavřete oči, ruce spojte u pasu, dlaněmi nahoru, předkloňte se. Potom se napřimte a předloktí překřižte na prsou.

Afirmace: „Putuji hluboko do svého nitra do svatyně vlastní bytosti, za poklady, jež tam na mě čekají.“

 

Semeno (Kan, Kat) = MAGICKÉ KLÍČENÍ

Energie znamení: Rodina a sexuální aktivita jsou základními rysy tohoto znamení. Snaží se osvobodit sebe i ostatní od hříchů a negativních vzorců minulosti. Jsou veřejnými ochránci, kteří pracují pro sjednocení komunity k objevení skrytých pastí a intrik od ostatních. Musí se naučit přijímat všechny dary a lekce a naučit se zkoumat vlastní nitro.

Energie stínu: bez vděčnosti a kuráže pohlédnout do vlastní tváře se stávají neplodnými ve všech aspektech života

Energie dne: sázej, vytvářej nové příležitosti a kontakty, spojuj se s ostatnímimi, přijímej a šir, řešení problémů, uvolnění pout, zápletka, jasnozřivost

Posvátné symbolické gesto (mudra): V oblasti solar plexu uděláme z jedné ruky misku, druhou rukou ji přiklopíme a představíme si, že držíme semínko, potom obě ruce otevřeme, aby semínko oplodnilo náš život.

Afirmace: "Jsem úrodná půda a klíčící semeno bytostného Já."

 

Had (Chicchan, Kan) = VĚČNÝ POHYB A TVOŘENÍ

Energie znamení: Intenzivní a instinktivní moudrost je tvořena z propojení zemských vazeb a božského dechu. Upřímnou službou ostatním otvírají a rozšiřují hadí lidé svá srdce. Vyrovnávají autoritu a pravdu k přínosu spravedlnosti, která je rychlá a jasná. Jsou velmi přizpůsobiví a tvární, pokud nejsou zatlačeni do rohu, pak explodují.

Energie stínu: Hadi dokáží otrávit sebe i ostatní rozmrzelostí, potlačováním energie a destruktivními náladami.

Energie dne: žádej o pružnost a přizpůsobivost, vitalita, vášeň, prociťování, instinkt, tvořivost, spojení s moudrostí těla, plynulý posun energie, obnovení fyzických i duchovních sil, energie a vnitřní oheň, vidění skrytých pravd

Posvátné symbolické gesto (mudra): spojte ruce na břiše a proplétejte je hadovitými pohyby v oblasti čaker, nakonec je spojte nad hlavou.

Afirmace: Radostně přijímám a prožívám moudrost a vitalitu svého těla.“

 

 Smrt (Cimi, Kame) = CYKLUS ŽIVOTA, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

Energie narození: Převaděči snadno dosahují cílů a emocionálního zdraví. Mohou se stát vysoce respektovanými obchodníky. Mají schopnost pomáhat ostatním, uvádět je do klidu díky své spirituální síle a vedení. Skupiny často těží z jejich disciplinovanosti a organizačních schopností. Posilují život těhotných žen a vedou je přes průchod jejich mateřstvím. Jejich spojení s předky aktivuje vrozené psychické schopnosti, tyto dary jsou užity jako pomůcky k podpoře ostatních.

Energie stínu: Mají schopnost telepaticky posílat zlé energie, když tak činí, ztrácejí svou sílu a stávají se oběťmi odplaty.

Energie dne: Spoj všechny ztracené konce, pokora, přijetí protikladů, vstup do jiných světů, znovuzrození, duchovní obroda

Posvátné symbolické gesto (mudra): dlaně sepněte pod pravou tváří jako ve spánku, potom překřižte ruce na prsou a přitom se ukloňte, nakonec zvedněte hlavu se zkříženýma rukama v úrovni očí

Afirmace: „Uvolňuji, nechávám být. Odevzdávám se. Odpouštím.“

 

Jelen (Manik, Kej) = DUCHOVNÍ NÁSTROJ

Energie narození: Ticho je duchovní zkušeností pro toto znamení. Život je pro ně pouť. Jelen je velmi silné znamení, které chrání a obětuje se pro ostatní. Duchovnost jelena je postavena na pilířích 4 světových stran. Se silou obsahující číslo čtyři odstraňuje špatné vlivy a negativní energie. Odbornost a kvalita práce je pro jeleny velmi důležitá. Jsou obdarováni vhodnými nástroji pro jakoukoliv životní roli, se kterými jsou schopni lehce překonat každé omezení. Přemíra nástrojů, které použije v dané situaci najednou, však může vést ke zbytečné nerozhodnosti a odkládání rozhodnutí.

Energie stínu: když je konfrontován se sliby, které není schopen dodržet, stává se tvrdohlavým a vyhýbavým

Energie dne: buď k potřebě ostatním, uchopení, dokončení, průlom, brána, krása, identifikace, úspěch ve všem na co se zaměříme, stálost a vyrovnanost, harmonie a příroda, práce se čtyřmi živly

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce držte po obou stranách hlavy v úrovni uší, předloktí svisle, palce a ukazováčky tvoří O.

Afirmace: „Dokončuji, otevírám, jsem jedno se světlem.“

 

Hvězda (lamat, quanil) = PLODIVÁ SÍLA

Energie narození: hvězdy vede k rozmnožování všech věcí k hojnosti. Má neuvěřitelnou schopnost násobit vloženou energii. Hvězda září rovnoměrně do všech stran. Její přirozená tendence k harmonii a rovnováze může v přemíře vést až k přílišné velkorysosti a odmítání darů ze strachu a rozladěnosti.

Energie stínu: Když si hvězda začne mylně myslet, že dává víc, než dostává, může jí do přivést k oslabení až kolapsu. Ve stavu černé díry jsou náchylné k verbálnímu napadání a k hádkám k posílení svého pohledu na věc.

Energie dne: žádej o hojnost, násobení vložené energie, plodnost, naplnění a poznání, uskutečnění

Posvátné symbolické gesto (mudra): Ruce tvoří O v úrovní uší, s předloktím kolmo. Pohybujeme pažemi nahoru a do stran a přitom otevíráme O rozevřením prstů.

Afirmace: "Nyní jsem celý v přítomnosti, jsem v harmonii s hvězdami."

 

Voda (muluc, toj) = OČISTNÁ SÍLA

Energie znamení: Voda slouží ke křtu a očistě a při obřadech také k navození kolektivní síly, přizpůsobivosti a harmonie. Ve své upřímné čistotě voda ráda dává víc než si žádá. Tito lidé jsou velmi dynamičtí v komunikaci se skvělou inteligencí. Stejně jako kymácející se loď na vodě, lidé znamení vody dokáží rychle nabýt ztracenou rovnováhu.

Energie stínu: Jsou v nich však také ukryty hluboké spodní proudy emocí a skrytých nebezpečí. Proto mohou druzí jejich jednání vnímat jako neupřímné a málo jim důvěřují a mohou je dokonce i křivě obvinit.

Energie dne: oceňuj veškeré tvoření, očista, obřadnost, tvorba, příčina - následek, pokání, odčinění, osvobození od minulosti

Posvátné symbolické gesto (mudra): Pravou ruku položte na čelo, vytvořte „O“ na třetím oku, levou paži držte v pravém úhlu, prsty s dlaní směrem dopředu

Afirmace: „Jako gigantický maják a přijímač mám přímé spojení s božskou podstatou.“

 

Pes (Oc, Tz´i) = ŘÁD

Energie znamení: Odvážní, loajální, srdeční, velmi pohotoví a stateční, jsou respektováni pro jejich smysl pro spravedlnost a její ochranu. Lidé psa jsou velmi vnímaví a ví, jak si užít život. Hravost a pochopení základů lidské podstaty je činí velmi úspěšnými ve všech aspektech života. Jsou výborní týmoví hráči, milují cestování a jsou si vědomi svého postavení ve společnosti.

Energie stínu: Psi jsou velmi ambiciózní a nabízejí své služby, i když si nejsou jisti jejich výsledkem.

Energie dne: Užívej si rodiny a přátel, spravedlnost, ochrana, náprava věcí, autorita a řád, láska a věrnost

Posvátné symbolické gesto (mudra): Levou ruku položíme na srdce, pravou paži ohneme do pravého úhlu s dlaní dopředu a prsty u sebe.

Afirmace: "Otevírám se novým začátkům. Přijímám strážce a průvodce."

 

13 GALAKTICKÝCH TÓNŮ = 13 MĚSÍCŮ TZOLKINU

 

Číselné tóny = cyklické energetické procesy, toky a pohyby energie

 

Číselný tón dne (1): jednota, počátek, podnět k aktivitě

Číselný tón dne (2): oddělení, hledání rovnováhy s touhou návratu k jednotě

Číselný tón dne (3): aktivace, pohyb, proměna, přijetí, stvoření

Číselný tón dne (4): sjednocení, stabilita, realizace

Číselný tón dne (5): návrat do středu, k vlastnímu Já, pochopení podstaty věcí

Číselný tón dne (6): obnovení plynulého energetického toku prohlédnutím širších souvislostí

Číselný tón dne (7): pochopení protikladů, sebepřijetí, sjednocení vědomí

Číselný tón dne (8): vyvážení energie k nastolení rovnováhy, „jak nahoře, tak i dole“

Číselný tón dne (9): vytrvalost na cestě k dokončení a přijetí podstaty

Číselný tón dne (10): projevení bytostného já v realitě

Číselný tón dne (11): uchopení, uvolnění, umění „nechat být“, zjednodušení

Číselný tón dne (12): sjednocení protikladů, pochopení, propojení a využití zkušeností

Číselný tón dne (13): dokončení a přechod k vyššímu poznání, transformace